Ubezpieczenie zagraniczne​
CONCEPT-EASY / CONCEPT-PLUS

Karta informacyjna produktu ubezpieczeniowego

Firma: BD24 Berlin Direkt Versicherung AG, Niemcy

Niniejsza karta informacyjna zawiera krótki opis ochrony ubezpieczeniowej. Informacje te nie są wyczerpujące. Treść umowy znajdą Państwo w następujących dokumentach:

 • w polisie ubezpieczeniowej.
 • w warunkach ubezpieczenia.

Aby byli Państwo w pełni poinformowani, prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami.

Jakiego typu jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie podróżne na czasowy pobyt w ramach wymiany.

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne z pomocą medyczną w nagłych wypadkach:

 • Są Państwo ubezpieczeni na wypadek ostrej choroby lub nieszczęśliwego wypadku podczas ubezpieczonego pobytu za granicą.
 • Zwracamy koszty niezbędnego leczenia i pomocy medycznej za granicą.
 • Organizujemy uzasadniony medycznie transport powrotny pacjenta i ponosimy związane z tym koszty.
 • Suma ubezpieczenia: Nieograniczona.

Wszechstronny serwis:

 • Pomożemy Państwu przez całą dobę w różnych sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku utraty karty kredytowej, karty EC lub karty do telefonu komórkowego, pomożemy Państwu w zablokowaniu kart.

Ubezpieczenie od wypadków:

 • Podczas pobytu objętego ubezpieczeniem są Państwo ubezpieczeni na wypadek wypadku, który prowadzi do śmierci lub trwałego inwalidztwa.
 • W przypadku śmierci wypłacamy uzgodnioną sumę ubezpieczenia.
 • W przypadku inwalidztwa wypłacamy proporcjonalną sumę ubezpieczenia w zależności od stopnia inwalidztwa (maks. 100%).
 • Suma ubezpieczenia: Śmierć 10 000,- € / Niepełnosprawność 100 000,- €.
 • Pokrywamy koszty poszukiwania, ratunku i ewakuacji zwłok po wypadku do kwoty 5 000,- €.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

 • Posiadają Państwo ubezpieczenie od szkód wynikających z niebezpieczeństw życia codziennego, które spowodują Państwo jako osoba prywatna podczas pobytu.
 • Zweryfikujemy, czy są Państwo zobowiązani do wypłaty odszkodowania. Jeśli tak, pokryjemy poniesione szkody.
 • Ochronimy Państwa przed nieuzasadnionymi roszczeniami o odszkodowanie.
 • Suma ubezpieczenia: 1 milion € kwoty ryczałtowej za obrażenia ciała i szkody majątkowe

Ubezpieczenie bagażu, jeśli uzgodniono:

 • Zapewniamy pokrycie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu.
 • W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu, zwrócimy koszty niezbędnych zakupów zastępczych do kwoty 250,- €. Warunek: bagaż nie dotarł do miejsca docelowego tego samego dnia, co osoba ubezpieczona.
 • Suma ubezpieczenia: 2 000,- € na zdarzenie objęte ubezpieczeniem i rok.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem?

Zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne z pomocą medyczną w nagłych wypadkach:

 • Zabiegi medyczne, które były powodem podróży.
 • Zabiegi, o których wiedzieli Państwo przed rozpoczęciem podróży, że będą musiały zostać przeprowadzone podczas podróży (np. dializy).

Ubezpieczenie od wypadków:

 • Wypadki spowodowane zaburzeniami świadomości związanymi z alkoholem lub spożyciem środków odurzających.
 • Wypadki podczas uprawiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

 • Szkody spowodowane przez Państwa umyślnie i niezgodnie z prawem.
 • Szkody wyrządzone przez Pana/Panią jako właściciela, posiadacza lub kierowcę pojazdu silnikowego, statku powietrznego lub motorowej jednostki pływającej z powodu uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem tego pojazdu.

Ubezpieczenie bagażu, jeśli uzgodniono::

 • Uszkodzenia spowodowane zgubieniem, zapomnieniem, pozostawieniem w pozycji leżącej, wiszącej lub stojącej.
 • Sprzęt sportowy użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Czy istnieją ograniczenia pokrycia ubezpieczeniowego?

 • Jeśli pobyt Państwa jest planowany na okres dłuższy niż maksymalnie 365 dni, nie zostanie on objęty ubezpieczeniem.
 • W następujących przypadkach zastosowanie ma udział własny, wtedy ponoszą Państwo część szkód we własnym zakresie:
 • W przypadku pobytów w USA, za leczenie w Emergency Room przysługuje udział własny w wysokości 250,- €. Udział własny wlasny nie ma zastosowania w przypadku konieczności medycznej lub późniejszego pobytu w szpitalu.
 • W ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej udział własny wynosi 50,- € za każde ubezpieczone zdarzenie, w przypadku szkód materialnych.
 • Udział własny w ubezpieczeniu bagażu wynosi 50,- € za każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Nie pobieramy opłaty za zakupy zastępcze w przypadku opóźnienia bagażu.

Gdzie są Państwo ubezpieczeni?

 • Obszar objęty ubezpieczeniem zależy od Państwa kraju pobytu i wybranej taryfy (Europa, Świat, USA/Kanada).
 • Podróże podczas ubezpieczonego pobytu objęte są ubezpieczeniem przez okres do 42 dni ( Jednakże: wakacje w domu nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą).

Do czego są Państwo zobowiązani?

 • Muszą Państwo niezwłocznie powiadomić nas o każdym zdarzeniu objętym ubezpieczeniem.
 • Muszą Państwo zminimalizować szkodę.
 • Muszą Państwo przedstawić wymagane dowody.

Kiedy i jak moga Panstwo dokonać zapłaty?

 • Składka jednorazowa jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia. Należy ją uiścić zgodnie z uzgodnioną metodą płatności.

Kiedy rozpoczyna się i kończy pokrycie?

 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się wraz z uzgodnionym rozpoczęciem umowy, najwcześniej wraz z rozpoczęciem ubezpieczonego pobytu Panstwa. Warunkiem jest opłacenie przez Państwa składki. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie zapłaty i kończy się w uzgodnionym terminie, najpóźniej w momencie zakończenia przez Państwa ubezpieczonego pobytu.

Jak mogą Państwo rozwiązać umowę?

 • Umowa jest ważna tylko na czas pobytu objętego ubezpieczeniem i wygasa automatycznie. W związku z tym nie mają Państwo przepisowego prawa do rozwiązania umowy.

© DR-WALTER GmbH, Eisenerzstr. 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid,
T +49 2247 9194 -0, www.dr-walter.com, info@dr-walter.com